Loading...
My story2018-12-05T14:36:33+00:00

داستان من

ما گروهی از جستجو گران حقیقتیم که میخواهیم به مردم کمک کنیم تا با عیسی مسیح ارتباط برقرار کنند.
ما اعتقاد داریم او همه انسان ها را دوست دارد و ما را با خدا آشتی می دهد.
طراح این پروژه آقای ” دیک بووس”می باشد.
او همچنین کسی است که از هواپیما به بیرون می پرد و توضیح می دهد که چگونه حقیقت درمورد خدا وعیسی را کشف کرده است.
ما امیدواریم که شما را درجستجو برای شناخت حقیقت یاری نماییم:
جستجو برای حقیقت، قسمت

داستان من
دلایل وجود خدا
کد برای زندگی و مذهب – 1
کد برای زندگی و مذهب – 2

Pin It on Pinterest

Share This