Loading...

اایا کشفیات علمی وجود خدا را ثابت میکنند؟

این شبیه یک معماست.اگر شما تمام یافته ها را کنار یکدیگر گذارید جه تصویری به شما می دهد؟

من می خواهم از یافته های علمی  برای جواب به سوالات مربوط به وجود خدا استفاده کنم

ما از علم به عنوان بهترین وسیله برای توصیف واقعیت استفاده می کنیم

کشفیات علمی مانند تکه های یک معما هستند

اگر همه ی تکها را کنار یکدیگر گذارید

چه تصویری ازمبدا هستی به دست می اورید؟

در ابتدا محدودیت هایی وجود دارند

خداوند نمی تواند به عنوان بخشی از ازمایش ما مورد بررسی قرار گیرد.

خداوند در بعدی دیگر زندگی می کند.

اما بعضی مردم ایرادگیر می گویند:”خداوند زاده ی تصور خود ماست”.

بنابراین اولین سوال این است که:”ایا خدا وجود دارد”.

بیاید تصور کنیم خدایی نیست.

در نتیجه زندگی امری تصادفی است وهیچ معنا ومفهومی ندارد.

ایا این می تواند درست باشد؟

بیاید شواهد را بررسی کنیم.جهان ما از انفجار بزرگ ایجاد شده است.

تنها خالقی بزرگ می تواند چنین انفجار بزرگی را ایجاد کند.

کره زمین ما در شرایط نسبتا ثابتی در فضا قرار دارد.

بسیاری از شرایط که از درجه اهمیت برخوردارند شرایط لازم برای زیستن را موجب می شوند.

موقعیت کره زمین ما وقوانین طبیعی نشان از وجود طراحی کامل و بیچیده در دنیا می دهند.

بدن خود را در نظر بگیرید. DNAطراحی

که شامل کدهای منحصر به فرد بیچیده ی اطلا عاتی است.

که تعیین می کند چه مولکول های بروتعینی باید ساخته شوند.

تنها یک سلول ساده شامل سیصد تا چهارصد مولکول بروتعینی است.

یا به چشم نگاه کنید.این یک سیستم کامل بیچیده است که در ان چهل زیر سیستم به طور کامل کار می کنند.

میلیون ها سیستم در کارند بیچیده گی ان خارق العاده است!

در اندازه میکروسکوبی ما می توانیم بیچیده گی فوق العاده ی سلول های مغز انسان چشم و دی ان ا را مشاهده کنیم.

ایا تصور می کنید سیستم های بیولوزیکی فوق العاده در نتیجه ی تصادف ایجاد شده اند؟

به عبارت دیگر ایا ایمان دارید که هیچ چیز چیزی ایجاد کند؟

و تصادف سیستم های بیچیده ی به هم وابسته ای را ایجاد کند؟

بر اساس انچه که می توانیم ببینیم  می دانیم که برای ایجاد سیستم های بیچیده ی اطلاعاتی نیازمند هوش هستیم.

بر اساس قانون دوم ترمو دینامیک با گذشت زمان  بیچیده گی سیستم ها کاسته می شود.

اما مسله بزرگتر از جنبه مادی  است.

تصادف نمی تواند دیدن ستارگان و رنگها توسط چشم را توضیح دهد.

تصادف نمی تواند وجود هشیاری و یا حقیقت،عدل و عشق را در ما توضیح دهد.

بنابراین وجود خداوند بهترین توضیح برای درک واقعیات اطراف ماست.

دانشمند بزرگ البرت انیشتن یک بارگفت:

“خداوند خود را درنظمی دقیق با تناسب هر انچه هست اشکار می کند.”

امروزه عده زیادی از دانشمندان اعتقاد دارند که هوشی برتر در زندگی ما بر زمین دخیل است.

این هوش برتر متعلق به خداست.

اکثر جمعیت دنیا اعتقاد دارند که خالقی وجود دارد.

اما مذاهب زیادی بر اساس داستان های متفاوتی که مردم در مورد خدا نوشته اند وجود دارند.

من در قسمت سوم توضیح می دهم که چگونه می توان صحت یک دین را دریافت.

مخصوصا،من ارزش  حقانیت مسیحی را جستجو می کنم.

از مشاهده ی قسمت دوم متشکرم.امیدوارم مجددا شما را در قسمت اول و دوم ببینم.

(کد برای زندگی و مذهب (در جستجو حقیقت قسمت ۳ ا
2018-12-11T13:07:45+00:00

Pin It on Pinterest

Share This