Loading...

۵۷- د- قسمت ۳- ب

۵۷- ای‌- ۷ فاکتور و جنبه وجود دارد که ما میتوانیم قابل اطمینان بودن یک دین را داوری کنیم.

۵۷- ‌‌‌‌- هم اکنون ایمان مسیحی‌ امتحان شد. در قسمت ۳- ا- از این فیلم در مورد ۳ فاکتور و جنبه گفتگو کردیم.

۵۷- گ- در قسمت ۳- ب- ما استفاده می‌کنیم از ۴ فاکتور و جنبه برای اینکه ارزش این ایمان رأ تحقیق کنیم. خوب از امتحان بیرون میاد؟

۵۷- ای- با من همراه شو برای تحقیق در مورد کد یک دین و زندگی‌ روحانی حقیقی.

4. ۵۶- ۴. حقیقت

۵۷- اتفاق‌های نوشته شده در انجیل واقعا به انجام رسیده اند؟

۵۸- تاریخ شناس س. سندرس ۳ قا عده می‌‌دهد که میتوان توسط آن مشخص کرد که این اتفاقها در گذشته انجام شده اند.

۵۹- این قواعد عبارتند: ۱. متن منتقد ۲. مدارک درونی‌ و ۳. مدارک بیرونی.

4a. ۶۰- ۴- ا. متن منتقد

۶۱- متن منتقد مطالعه چگونگی‌ انتقال متون اصلی‌ میباشد.

۶۲- ما متن‌های اصلی‌ اولین نویسندگان انجیل را داریم؟

۶۳- قابل اطمینان بودن متن عهد قدیم توسط کشفیات طومار دریایی دریای مرده تائید میشود.

۶۴- هیچ چیزی با اوراق تاریخی عهد جدید برابری نمیکند.

۶۵- بیشتر از ۵۰۰۰ کپی از کپی،…از متن‌های اصلی‌ را که به اصطلاح لاتین منوسکریپتن مینامیم، پیدا شده اند.

۶۶- قدیمی‌ترین منوسکریپت که تا الان پیدا شده است، پ ۵۲ نامیده میشود.

۶۷- و تاریخ یک قسمت از نوشته انجیل یو حنا به حدود ۱۲۵ سال بعد از میلاد بر میگردد.

۶۸- تمام منوسکریپتس عهد جدید از مناطق و زمان‌های مختلف هستند و هیچ تفاوت مهمی ندارند.

۶۹- از نقطه نظر علمی‌ ما میتوانیم کاملا مطمئن باشیم که

۷۰- ما متن‌های اصلی‌ از نویسندگان اول یه انجیل را در اختیار داریم.

4b. ۷۱- ۴. ب. مدارک داخلی‌

۷۲- مدرک داخلی‌ مربوط به توانایی نویسندگان به بیان مطلب میباشد.

۷۳- نویسندگان عهد جدید در جایگاهی بودند که حقیقت را بیان کنند؟

۷۴- نویسندگان عهد جدید شاهدان چشمی بودند و یا اینکه با شاهدان چشمی گفتگو داشتند.

۷۵- بشارت مژده (انجیل) در قرن اول پخش شد و تمام امپراطوری روم آن را قبول کرد.

۷۶- این به این معنی‌ است که اولین خوانندگان که در مورد عیسی مسیح میدانستند، نگاهی‌ قابل اطمینان به عهد جدید داشتند.

4c. ۷۷- ۴.س. مدرک خارجی‌

۷۸- مدرک خارجی‌ در مورد تائید‌های تاریخی هست که توسط منابع قابل اطمینان میباشد.

۷۹- تأییدی هست به عنوان مدرک  خارجی‌ حقیقی در عهد جدید؟

۸۰- باستان شناس سیر ویلیام رمسی مدرکی‌ ارائه میدهد که عهد جدید در اولین قرن بعد از میلاد نوشته شده است.

۸۱- تاریخ نویسانی همچون جود جسفوس فلویوس و رمان تکیتوس از قرن اول و دوم بعد از میلاد.

۸۲- در مورد عیسی مسیح نوشته اند که مسیحا در اسرائیل نامیده میشود.

۸۳- رهبران کلیسا در قرن اول و دوم بعد از میلاد تایید میکنند که عهد جدید قابل اطمینان است.

۸۴- بنابرین ما متن‌های اصلی‌ را داریم؛ و نویسندگان در جایگاهی‌ هستند که حقیقت را بیان کنند و قابل اطمینان بودن آن توسط منابع قابل اطمینان تائید میشود.

5. ۸۵- ۵. راه حل حقیقی الهی

۸۶- آیا میتوانیم ما در انجیل یک راه حل الهی پیدا کنیم برای خلا عمیق درونیمان و طبیعت خود خواهان مان؟

۸۷- از زمانی‌ که ما از خدا برگشت کردیم، ما یک خلا عمیق درونی‌ احساس می‌کنیم.

۸۸- و از آن زمان بود که ما آن رابطه عمیق مان با خدا را از دست دادیم و اینگونه به خودخواهی رسیدیم.

۸۹- به خاطر طبیعت مان ما در جایگاهی‌ نیستیم که نسبت به قانون الهی مطیع باشیم.

۹۰- برای همین ما چه تجربه و احساس این را داشته باشیم چه نه، اما در واقع مقصر و گناه کاریم.

۹۱- اما ما در جایگاهی نیستیم که بهای گناه و تقصیر مان را پرداخت کنیم.

۹۲- انبیا در عهد عتیق پیش گویی کردند که خدا

۹۳- طبیعت و مقصد انسانها را که وارد عهد جدید میشوند و میخواهند زندگی‌ کنند، تغییر خواهد داد.

۹۴- عیسی مسیح آمد تا مجازات گناهان ما را حمل کند.او به جای ما بر روی صلیب جان داد. دقیقا آنچنان که وعده داده شده بود.

۹۵- او از مرگ قیام کرد برای اینکه ما بتوانیم وارد عهد جدیدی بشویم.

۹۶- تا کنون هیچ یک از رهبران مذهبی‌ و دینی نتوانستند از مرگ قیام کنند. اما عیسی این را انجام داد.

۹۷- چه قدرتی هست که میگذارد این اتفاق انجام شود؟ فقط قدرت خدا هست که میتواند این کار را انجام دهد.

۹۸- اگر دشمنان این شانس را داشتند که جسدی را نشان بدهند

۹۹- مطمئناً آنها این کار انجام میدادند و از این روش استفاده میکردند تا این ایمان را تخریپ کنند.

۱۰۰- صدها شاگردش به طور واقعی با قیام مسیح همزمان ملاقات کردند.

۱۰۱- اکثر رسولان مردند همچون شهید چون در مورد قیام عیسی مسیح میدانستند.

۱۰۲- پیام اولین مسیحی‌‌ها و پیام امروز خبر خوش است!

۱۰۳- اگر تو پیوند واقعی با عیسی مسیح ببندی، زندگی‌ تو عوض خواهد شد.

۱۰۴- و تو حیات جاوید دریافت خواهی‌ کرد.

۱۰۵- آیا تو محبت عیسی مسیح را قبول میکنی‌ یا آن را ردّ میکنی‌؟ این انتخاب تو هست.

6. ۱۰۶- ا- صلح و آرامش و محبت

۱۰۶- تعریف صلح و آرامش و محبت چیست؟

۱۰۷- او و خدا به شخصی‌ که شاگرد واقعی خود عیسی شود صلح و آرامش و محبت خواهد بخشید. که این یک سری مرحله تکمیلی (پروسه) هست.

۱۰۸- ما هم اکنون دیدیم که انجیل شامل همه ۶ فاکتور و جنبه میشود. من تو را به چالش می‌کشم که هفتمین فاکتور را تو خودت پیدا کنی‌.

7. ۱۰۹- ا- صدای خدا

۱۰۹- آیا تو میتوانی‌ در انجیل صدای خدا را متوجه بشوی؟

۱۱۰- چرا تو نمی‌‌روی انجیل را بخوانی و از خدا نمی‌‌خواهی‌ که با قلب تو حرف بزند؟

۱۱۱- او در دسترس میباشد که تو را توجیه کند در مورد حقیقتش.

۱۱۲- متشکرم برای دیدن قسمت ۳! من امیدوارم که تو قسمت ۱ و ۲ هم دیده باشی‌.

۱۱۳- این اشتیاق من هست که این فیلم تو را در مورد جستجوی حقیقت کمک کند.

2018-12-11T13:07:33+00:00

Pin It on Pinterest

Share This