Loading...
About us2018-12-18T10:32:24+00:00

ما گروهی از جستجو گران حقیقتیم که میخواهیم به مردم کمک کنیم تا با عیسی مسیح ارتباط برقرار کنند.
ما اعتقاد داریم او همه انسان ها را دوست دارد و ما را با خدا آشتی می دهد.
طراح این پروژه آقای ” دیک بووس”می باشد.
او همچنین کسی است که از هواپیما به بیرون می پرد و توضیح می دهد که چگونه حقیقت درمورد خدا وعیسی را کشف کرده است.
ما امیدواریم که شما را درجستجو برای شناخت حقیقت یاری نماییم:
جستجو برای حقیقت، قسمت

Pin It on Pinterest

Share This