Loading...

Beste lezer,

Waarom vieren we kerst? Wat betekent het? Misschien is het voor jou een heerlijke tijd met allerlei lichtjes en samen lekker eten. Of misschien ben je blij als het voorbij is omdat jij je dan juist eenzaam voelt.

Kerst is een feest van vrede. Dat komt omdat we met kerst de komst van de Vredevorst, zoals aangekondigd in de Bijbel, vieren. Wij hebben onze jaartelling gebaseerd op de komst van Christus. Daarmee geven we aan dat de geschiedenis van de mensheid is in te delen in een periode voor en na Christus.

In het Bijbelboek Jesaja dat is geschreven zo’n 700 jaar voor de geboorte van Christus staat: “Want een Kind is ons geboren en een Zoon werd ons gegeven. En de heerschappij zal op zijn schouders rusten. Dit zullen Zijn koninklijke titels zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, eeuwige Vader en Vredevorst (Jesaja 9: 5).

Het mooie van kerst is dat jij en ik aanspraak kunnen maken op deze titels van Jezus Christus. Dat betekent dat je Hem kan aanroepen, een beroep kan doen op zijn macht, op wie Hij is.

Wij zijn daar vrij in. Als je dat niet doet dan zal nooit ten volle begrijpen wat kerst inhoudt. Als je het verder gaat onderzoeken kan er een nieuwe wereld voor je open gaan. Een volgeling van Jezus genaamd Johannes schreef over de komst van Jezus: ”Hij kwam in zijn eigen land, maar zijn eigen volk heeft Hem niet aanvaard. Maar allen die Hem wel aanvaard hebben, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden. Door geloof in zijn naam worden zij opnieuw geboren, natuurlijk niet als mens, maar geestelijk uit God (Johannes 1, vers 11-13).

Je kunt dus een kind van God worden. Je wordt dan opnieuw geboren. Dat gebeurt als jij erkent dat Hij is, wie Hij zegt dat Hij is. Als je Hem wilt toelaten als jouw God, Wonderbare Raadgever en Vredevorst.

Dat proces van opnieuw geboren worden gebeurt bij veel mensen niet zonder slag of stoot. De voormalig wereldbokskampioen George Foreman liet het geloof in God in het begin van zijn leven links liggen. Mooie vrouwen en vechten waren belangrijker voor hem. Echt gelukkig werd hij daar echter niet van, alhoewel het hem wel een zeker aanzien bracht. In de film ‘Big George Foreman’ op Netflix (dec.’23) wordt George met zijn eigen dood geconfronteerd en op dat moment besluit hij dat hij wil leven en erkent hij Jezus als zijn God. Zijn leven verandert daarna radicaal. Zijn haat voor mensen die hem hebben gekwetst verdwijnt. Hij vindt een nieuw doel in zijn leven en ontdekt wat werkelijk waarde heeft. Hij wordt werkelijk vrij!

Het lijkt soms alsof je vrijheid eerst moet afstaan voordat je werkelijk vrij kan worden. In onze maatschappij houden we elkaar in een soort matrix. Wat doe je? Neem je de blauwe pil en blijft kerst niet meer dan een feest van lekker eten en wat gezelligheid? Of neem je de rode pil en stap je een realiteit binnen die je nog niet eerder hebt waargenomen. George Foreman koos voor de rode pil. Hij liet Jezus Christus toe in zijn leven. Het gevolg was dat Hij vrede kreeg met God. Wat doe jij?

De werkelijkheid is complex. Vanuit alle hoeken krijg je informatieprikkels. Het lijkt er soms op dat iedereen wat van je wil. Je aandacht, je like, je geld. Een heel leven kan dat zo doorgaan en uiteindelijk belanden we allemaal in een graf. Wat was ons leven dan waard? Is dit alles?

Laten we nog eens even stilstaan bij de werkelijkheid en kijken naar een aantal feiten. Het leven op aarde is alleen mogelijk doordat de aarde zich net op de juiste afstand tot de zon bevindt. Op aarde zien we een prachtige verscheidenheid aan levensvormen. Flora en fauna zijn vakkundig op elkaar afgestemd en functioneren optimaal in een ecosysteem met veel diversiteit waar de mens ook deel vanuit maakt. Kan ‘iets’ uit ‘niets’ zijn ontstaan? En ‘iets’ zich ontwikkelen tot een mens met een complex lichaam, een ziel en een geestelijk bewustzijn? Ons oog bestaat uit 40 subsystemen die op een complexe wijze met elkaar in verbinding staan. Hoe kan zoiets spontaan zijn ontstaan? Daarnaast zijn wij meer dan alleen een biologisch verschijnsel. Wij zijn ook sociale wezens en we hebben besef van goed en kwaad. Wij hebben een geweten. Als je deze feiten op een rijtje zet dan kom je al snel tot de conclusie dat er meer moet zijn. God wel moet bestaan. Echter als we dat aannemen dan ontstaan er weer een hoop nieuwe vragen.

In een serie interviews met topwetenschappers confronteren Andries Knevel en Dick Bos topwetenschappers met lastige vragen over het leven en de werkelijkheid. Als God bestaat, hoe zit het dan met het lijden in de wereld? Waarom bestaat dan zoiets als kanker? Hoe zit het dan met de vondst van fossielen van dinosaurussen? Etc. Wat opvalt in deze interviews (die te vinden zijn op YouTube Search4Truth, Science and Faith) is dat een aantal van deze topwetenschappers ergens in het interview wijzen op de komst van Christus.

Zij lijken op de wijzen uit het oosten die in de tijd van rond de geboorte van Jezus, die opzoek waren naar De Koning. Ze hadden in het heelal waargenomen dat er een bijzondere ster was gaan schijnen op een bijzondere plek in het sterrenstelsel. Dit was voor hun het teken van de komst van een Persoon die enorme impact zou gaan hebben op de wereld. En zij gingen op weg om te zoeken naar Deze Koning en ze namen geschenken mee.

Hoe is dat met jou? Ben jij ook op zoek? In de Bijbel staat ‘wie zoekt, die vindt’ (Mattheüs 7:8) en ‘nader tot God en Hij zal tot u naderen’ (Jakobus 4:8). De komst van Jezus Christus is inderdaad een keerpunt in de geschiedenis. Jezus liet ons goddelijk leven zien op aarde. Wat hij deed was bovennatuurlijk en buitenaards. Hij wekte doden op, genas blinden, was bewogen over mensen die anderen niet zagen en zorgde ervoor dat vele gebeurtenissen die waren voorspeld door de profeten uitkwamen. Wat Hij zei was ook nog nooit eerder gehoord. Zo zei Hij: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij.” (Johannes 14:6). Dat betekent dat als je een route zoekt naar God, de Vader, jij je navigatie van je innerlijk dient af te stemmen op Jezus Christus. Hij reinigt je en vult je dan met goddelijk Leven en je wordt vrij, je leert de Waarheid kennen. Een normaal mens zou zoiets nooit zeggen. Jezus is dan ook anders dan alle anderen en met niemand anders te vergelijken.

Jezus zegt: ”Ik ben de Alpha en de Omega” (Openbaring 22:13). Dat betekent: Ik ben het Begin en het Einde. Het creëren van een hemel en een aarde met heel ecosysteem met mensen begon bij Hem en ieder mensenleven eindigt ook bij Hem. Hoe die ontmoeting eruit ziet hangt af van je antwoord op Hem in dit leven. Het grootste probleem van ons is dat we gescheiden van God geboren worden. Dat komt door de val van onze verre voorouders Adam en Eva. Sinds hun val wordt niemand meer geboren in het paradijs waar ze leefden in harmonie met God. En onze natuur is veranderd. Een ieder van ons wordt geboren met een natuurlijke neiging om zonder God te willen leven. We willen onafhankelijk zijn, onze eigen weg kiezen. Er zit in ons een neiging tot het kwade. Hierdoor missen we ons doel, onze bestemming en hierdoor hebben we onzuivere motieven en gedachten en doen we niet (altijd) de juiste dingen. Hierdoor ontstaat een schuld naar de Schepper van het leven. Die schuld is zo groot en onoverbrugbaar dat er een diepe kloof is ontstaan tussen mensen en God sinds de val van Adam en Eva. Ervaar jij ook weleens een leegte in je leven? Denk je weleens: ”waar leef ik eigenlijk voor?”

Dat zijn goede vragen. Diep in ons kan er tegelijkertijd een verlangen ontstaan naar herstel van de relatie met God. Juist voor die mensen is Kerst een feest! Het kindje Jezus in de kribbe werd de man die God had aangewezen om te sterven voor onze schuld. De profeet Johannes zei toen hij Jezus zag: “Zie daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt” (Johannes 1:29).

God stuurde zijn Zoon naar de aarde, Hij werd een mensje zoals jij en ik. Alleen Hij zondigde nooit. Hij liet zien wie God is. God is Licht. God gaf zijn zoon voor jou en mij om in onze plaats de straf de dragen over de schuld die vanzelf ontstaat als je niet in verbondenheid met God leeft (Johannes 3:16). Iedereen heeft dus Jezus nodig. Maar je bent vrij om te kiezen. Wat doe je met zijn offer voor jou? Ben je dankbaar en blij dat Hij het voor je heeft gedaan of laat het je onverschillig?

Jouw reactie bepaalt je eeuwige bestemming (Openbaring 20:15). Je kiest zelf waar je na je dood wilt zijn. Op een plek met of zonder God. Op een plek met liefde, blijdschap, moed, kracht, etc. of op een plek waar eenzaamheid, angst, duisternis en leegte is. Uiteraard wil ik je niet bang maken maar wel informeren. Op de verpakking van vuurwerk staat ook dat je het niet in je handen moet houden. Dat is niet om je bang te maken maar om je te informeren.

Wij leven in tweestrijd met onszelf. Enerzijds worden we geboren met een neiging tot het verkeerde. We willen onafhankelijk zijn van God. Aan de andere kant sluimert er een diep verlangen in ieder mens naar liefde, acceptatie, vriendschap, herstel van de relatie met God. Kerst wordt jouw feest als je luistert naar die fluisterende stem in jou die zegt: “kom, maar het in orde met God! Accepteer dat Jezus Christus voor je schuld heeft geboet en aanvaard Hem in leven als jouw God”. Als je dat doet dan ga je kerst vieren zoals het is bedoeld. Net als dat kindje in de kribbe word jij geboren maar dan geestelijk uit God! Hoe kan dat? Simpel! Bid eenvoudig en oprecht dit gebed en God zal het doen:

Jezus Christus, dank u dat u voor mij aan het kruis op Golgotha bent gestorven,
U heeft mijn schuld weggedragen.
Ik dank u daarvoor met heel mijn hart,
Ik wil bij U horen, vergeef daarom mijn schuld en neem mij aan als u kind,
Help mij om een volgeling van U te worden, te doen wat recht is in uw ogen.
Amen.

Zalig kerstfeest toegewenst!
Dick Bos
Search4Truth

NIEUWSBRIEF

Ken je God nog niet, of wil je Hem beter leren kennen? Schrijf je in voor de nieuwsbrief. 4 tot 12 keer per jaar komt er een goed artikel op de website. Wij houden je op de hoogte!

Of bezoek ons blog.

    2023-12-19T14:47:31+00:00

    Pin It on Pinterest

    Share This