Loading...
Home2018-12-14T10:57:47+00:00

เรื่องราวของฉัน

เราคือกลุ่มของผู้ค้นหาความจริง ที่ต้องการนำผู้คนเข้าสู่พระเยซูคริสต์
เราเชื่อว่าพระองค์ทรงรักทุกคนและพระองค์ทางมอบสันติภาพแด่เรา
ริเริ่มโครงการโดย Dick Bos (MSc)
เขาคือหนึ่งในผู้ที่โดดร่มจากเครื่องบินและเขาได้อธิบายถึงการที่ได้ค้นพบความจริงเกี่ยวกับพระเจ้าและพระเยซูคริสต์อย่างไร
เรามุ่งหวังในการหาคำตอบให้คุณใน
“ค้นหาซึ่งความแท้จริง”

เรื่องราวของฉัน
มูลเหตุแห่งพระเจ้า
รหัสแห่งชิวิตและศาสนา – 1
รหัสแห่งศาสนาที่แท้จริงและจิตวิญญาณชิวิต – 2

BLOG

รหัสแห่งศาสนาที่แท้จริงและจิตวิญญาณชิวิต – 2

การค้นหาว่าคุณจะประเมินความน่าเชื่อถือของศาสนาได้อย่างไรโดยใช้บรรทัดฐานทั้ง 7 ประการ. เราจะใช้ความเชื่อทางศาสนาคริสต์เป็นวิธิการในการวิเคราะห์หลักการ และความเชื่อนี่จะยังเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างไรนั้น ร่วมสำรวจกับรหัสแห่งศาสนาที่แท้จริงและจิตวิญญาณชิวิต

รหัสแห่งชิวิตและศาสนา – 1

การค้นหาว่าคุณจะประเมินความน่าเชื่อถือของศาสนาได้อย่างไรโดยใช้บรรทัดฐานทั้ง 7 ประการ. เราจะใช้ความเชื่อทางศาสนาคริสต์เป็นวิธิการในการวิเคราะห์หลักการ และความเชื่อนี่จะยังเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างไรนั้น ร่วมสำรวจกับรหัสแห่งศาสนาที่แท้จริงและจิตวิญญาณชิวิต

เรื่องราวของฉัน

การสืบค้นและค้นคิดส่วนตัวนี้ได้นำพาไปสู่ความอิสระที่แท้จริง ความอิสระนี้เปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน นี่คือเรื่องราวและประสบการณ์จริงของการสู้และการชัยชนะ

รหัสแห่งศาสนาที่แท้จริงและจิตวิญญาณชิวิต – 2

การค้นหาว่าคุณจะประเมินความน่าเชื่อถือของศาสนาได้อย่างไรโดยใช้บรรทัดฐานทั้ง 7 ประการ. เราจะใช้ความเชื่อทางศาสนาคริสต์เป็นวิธิการในการวิเคราะห์หลักการ และความเชื่อนี่จะยังเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างไรนั้น ร่วมสำรวจกับรหัสแห่งศาสนาที่แท้จริงและจิตวิญญาณชิวิต

รหัสแห่งชิวิตและศาสนา – 1

การค้นหาว่าคุณจะประเมินความน่าเชื่อถือของศาสนาได้อย่างไรโดยใช้บรรทัดฐานทั้ง 7 ประการ. เราจะใช้ความเชื่อทางศาสนาคริสต์เป็นวิธิการในการวิเคราะห์หลักการ และความเชื่อนี่จะยังเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างไรนั้น ร่วมสำรวจกับรหัสแห่งศาสนาที่แท้จริงและจิตวิญญาณชิวิต

เรื่องราวของฉัน

การสืบค้นและค้นคิดส่วนตัวนี้ได้นำพาไปสู่ความอิสระที่แท้จริง ความอิสระนี้เปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน นี่คือเรื่องราวและประสบการณ์จริงของการสู้และการชัยชนะ

DISCOVER

Know Jesus
Know Jesus
Search4Truth - Alpha course
Alpha
Search4Truth - Online Bible
Online Bible
Search4Truth - All about God
All about God

Pin It on Pinterest

Share This