Loading...
Blog2018-08-22T19:21:44+00:00

รหัสแห่งศาสนาที่แท้จริงและจิตวิญญาณชิวิต – 2

การค้นหาว่าคุณจะประเมินความน่าเชื่อถือของศาสนาได้อย่างไรโดยใช้บรรทัดฐานทั้ง 7 ประการ. เราจะใช้ความเชื่อทางศาสนาคริสต์เป็นวิธิการในการวิเคราะห์หลักการ และความเชื่อนี่จะยังเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างไรนั้น ร่วมสำรวจกับรหัสแห่งศาสนาที่แท้จริงและจิตวิญญาณชิวิต

รหัสแห่งชิวิตและศาสนา – 1

การค้นหาว่าคุณจะประเมินความน่าเชื่อถือของศาสนาได้อย่างไรโดยใช้บรรทัดฐานทั้ง 7 ประการ. เราจะใช้ความเชื่อทางศาสนาคริสต์เป็นวิธิการในการวิเคราะห์หลักการ และความเชื่อนี่จะยังเป็นที่น่าเชื่อถืออย่างไรนั้น ร่วมสำรวจกับรหัสแห่งศาสนาที่แท้จริงและจิตวิญญาณชิวิต

เรื่องราวของฉัน

การสืบค้นและค้นคิดส่วนตัวนี้ได้นำพาไปสู่ความอิสระที่แท้จริง ความอิสระนี้เปนสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน นี่คือเรื่องราวและประสบการณ์จริงของการสู้และการชัยชนะ

Pin It on Pinterest

Share This