Loading...
Home2018-12-14T11:02:11+00:00

Câu chuyện của tôi

Chúng tôi là một nhóm những người tìm kiếm lẽ thật và là những người muốn nối kết con người với Chúa Jesus.
Chúng tôi tin tưởng rằng Ngài yêu tất cả chúng ta và Ngài mang bình an đến với chúng ta.
Người khởi xướng kế hoạch này là Dick Bos (MSc)
Anh ta là một trong những người đã nhảy ra khỏi máy bay và giải thích làm cách nào anh ta tìm kiếm lẽ thật về Đức Chúa Trời và Jesus Christ
Chúng tôi hi vọng giúp đỡ bạn trong chính bạn.
“Tìm Kiếm Lẽ Thật”

Câu chuyện của tôi
Lẽ sống vì Chúa
Mật mã tôn giáo và cuộc sống thuộc linh – 1
Mật mã của một tôn giáo thật sự và cuộc sống thuộc linh – 2

BLOG

Câu chuyện của tôi

Cuộc điều tra này dẫn đến một sự tự do thực sự. Sự tự do này có sẵn trong mỗi chúng ta.

Câu chuyện của tôi

Cuộc điều tra này dẫn đến một sự tự do thực sự. Sự tự do này có sẵn trong mỗi chúng ta.

DISCOVER

Know Jesus
Know Jesus
Search4Truth - Alpha course
Alpha
Search4Truth - Online Bible
Online Bible
Search4Truth - All about God
All about God

Pin It on Pinterest

Share This