Loading...
Blog2018-08-20T19:34:37+00:00

کد برای زندگی و مذهب – 2

دسکر.۳.۱ چطور میتوانی‌ کشف کنی‌ اطمینان از یک مذهب را توسط ۷ فاکتر. ایمان مسیحیّت میتواند توسط این روش تست شود. میخواهی‌ آن از این امتحان خوب بیرون بیاید؟ با من همراه شو به یک تحقیق در مورد کد دین قابل اطمینان و زندگی‌ و هیات روحانی.

کد برای زندگی و مذهب – 1

دسکر.۳.۱ چطور میتوانی‌ کشف کنی‌ اطمینان از یک مذهب را توسط ۷ فاکتر. ایمان مسیحیّت میتواند توسط این روش تست شود. میخواهی‌ آن از این امتحان خوب بیرون بیاید؟ با من همراه شو به یک تحقیق در مورد کد دین قابل اطمینان و زندگی‌ و هیات روحانی.

داستان من

این بررسی ویژه و شخصی است که منتج به رهایی واقعی میشود .این رهایی برای هریک از ما مساعد است. یک داستان واقعی از تجربۀ مبارزه و پیروزی که به دست آمده است.

Pin It on Pinterest

Share This