Loading...
Home2018-12-14T10:46:29+00:00

داستان من

ما گروهی از جستجو گران حقیقتیم که میخواهیم به مردم کمک کنیم تا با عیسی مسیح ارتباط برقرار کنند.
ما اعتقاد داریم او همه انسان ها را دوست دارد و ما را با خدا آشتی می دهد.
طراح این پروژه آقای ” دیک بووس”می باشد.
او همچنین کسی است که از هواپیما به بیرون می پرد و توضیح می دهد که چگونه حقیقت درمورد خدا وعیسی را کشف کرده است.
ما امیدواریم که شما را درجستجو برای شناخت حقیقت یاری نماییم:
جستجو برای حقیقت، قسمت

داستان من
دلایل وجود خدا
کد برای زندگی و مذهب – 1
کد برای زندگی و مذهب – 2

BLOG

کد برای زندگی و مذهب – 2

دسکر.۳.۱ چطور میتوانی‌ کشف کنی‌ اطمینان از یک مذهب را توسط ۷ فاکتر. ایمان مسیحیّت میتواند توسط این روش تست شود. میخواهی‌ آن از این امتحان خوب بیرون بیاید؟ با من همراه شو به یک تحقیق در مورد کد دین قابل اطمینان و زندگی‌ و هیات روحانی.

کد برای زندگی و مذهب – 1

دسکر.۳.۱ چطور میتوانی‌ کشف کنی‌ اطمینان از یک مذهب را توسط ۷ فاکتر. ایمان مسیحیّت میتواند توسط این روش تست شود. میخواهی‌ آن از این امتحان خوب بیرون بیاید؟ با من همراه شو به یک تحقیق در مورد کد دین قابل اطمینان و زندگی‌ و هیات روحانی.

داستان من

این بررسی ویژه و شخصی است که منتج به رهایی واقعی میشود .این رهایی برای هریک از ما مساعد است. یک داستان واقعی از تجربۀ مبارزه و پیروزی که به دست آمده است.

کد برای زندگی و مذهب – 2

دسکر.۳.۱ چطور میتوانی‌ کشف کنی‌ اطمینان از یک مذهب را توسط ۷ فاکتر. ایمان مسیحیّت میتواند توسط این روش تست شود. میخواهی‌ آن از این امتحان خوب بیرون بیاید؟ با من همراه شو به یک تحقیق در مورد کد دین قابل اطمینان و زندگی‌ و هیات روحانی.

کد برای زندگی و مذهب – 1

دسکر.۳.۱ چطور میتوانی‌ کشف کنی‌ اطمینان از یک مذهب را توسط ۷ فاکتر. ایمان مسیحیّت میتواند توسط این روش تست شود. میخواهی‌ آن از این امتحان خوب بیرون بیاید؟ با من همراه شو به یک تحقیق در مورد کد دین قابل اطمینان و زندگی‌ و هیات روحانی.

داستان من

این بررسی ویژه و شخصی است که منتج به رهایی واقعی میشود .این رهایی برای هریک از ما مساعد است. یک داستان واقعی از تجربۀ مبارزه و پیروزی که به دست آمده است.

DISCOVER

Know Jesus
Know Jesus
Search4Truth - Online Bible
Online Bible
Search4Truth - All about God
All about God
Search4Truth - The Veritas Forum
The Veritas Forum

Pin It on Pinterest

Share This